Odborné kolegium

Odborné kolegium bylo jmenováno 21. 3. března 2018 panem starostou Ing. Petrem Pípalem jako jeho poradní orgán.

Tato platforma je vytvořena, na základě spolupráce významných aktérů v oblasti preventivních aktivit (školství, policie, zdravotnictví, veřejné a sociální služby, bydlení), které spojuje stejná oblast preventivních aktivit spjatých s nezaměstnaností, nezaměstnatelností, sociálním vyloučením a dalšími sociálně patologickými jevy. Odborný tým se schází zejména za účelem rozvoje své činnosti vytvoření spolupráce v oblasti preventivních aktivit, které spojuje stejná oblast aktivit spjatých s nezaměstnaností, nezaměstnatelností, sociálním vyloučením a dalšími sociálně patologickými jevy. Tak aby dopady a přínosy byly pro ohrožené cílové skupiny města Dubí co nejvíce pozitivního charakteru.

V současné době je složeno ze zástupců těchto institucí:
• Město Dubí
• Městská policie Dubí
• Základní škola Dubí 1
• Základní škola Dubí 2
• Úřad práce Teplice
• Policie České republiky, územní odbor Teplice
• Policie České republiky, Obvodní oddělení Dubí
• Orgán sociálně právní ochrany dětí Teplice
• Agentura pro sociální začleňování ČR
• Květina z. s.
• White light o.p.s.

Cílem práce v odborném kolegiu je zlepšit kvalitu a efektivitu činnosti poskytovaných služeb ve městě Dubí prostřednictvím:
– Výměny předávání zkušeností
– Práce na hodnocení a zlepšování kvality dané oblasti
– Vytvoření a realizace kontrolních mechanizmů, které kvalitu sledují
– Společné plánování rozvoje a spolupráce v oblasti preventivních aktivit
– Zpracování metodických materiálů

Odborné kolegium plní zejména tyto úkoly:
a) Zpracovává pro město Dubí odborné posudky, návrhy a koncepce v oblasti preventivních aktivit.
b) Sleduje efektivitu činnosti poskytovaných služeb sociálního charakteru ve městě Dubí.
c) Sdílí a mění si vzájemné zkušenosti týkající se řešených oblastí.
d) Společnými silami se snaží systematicky řešit problémy spjaté s nezaměstnaností, sociálním vyloučením a dalšími sociálně patologickými jevy ve městě Dubí.
e) Plní společně úkoly, kterými je prověřilo město Dubí, prostřednictvím předsedy odborného kolegia.
f) Odborné kolegium tvoří kontrolní mechanizmy, dle kterých lze sledovat kvalitu služeb v dané oblasti.
g) Společně plánují rozvoj a spolupráci v oblasti služeb preventivního charakteru.
h) Participuje společnými silami na veřejně prospěšném zájmu
i) Sledují a rozvíjí odbornost poskytovaných služeb ve městě a spádových oblastí města.
j) Podporuje spolupráci, výměnu, předávání zkušeností a informací v oblasti problematiky preventivních aktivit spjatých s nezaměstnaností, nezaměstnatelností, sociálním vyloučením a dalšími sociálně patologickými jevy, formou společných jednání nebo výměnných stáží zaměstnanců.
k) Předseda odborného kolegia je povinen účastnit se jednání, na které jej vyšle starosta města Dubí.