O projektu

Základní údaje
Název projektu: Šance pro každého
Číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003561
Doba realizace: 1. 3. 2017 – 29. 2. 2020
Příjemce dotace: Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí, 417 01

Cíl projektu: Projekt reaguje na problémy sociálního vyloučení ve městě Dubí a jejich příčiny. Projekt je postaven na ucelené koncepci, která vznikla společně s Agenturou pro sociální začleňování. Díky projektu je naplňován Strategický plán sociálního začleňování. Projekt zahrnuje celkem šest klíčových aktivit, jejichž cílem je zvýšit bezpečnost, izolaci obyvatel města Dubí a „vyvést je“ z pasti sociálního vyloučení. Projekt naplňuje cíl Operačního programu Zaměstnanost: „Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce“

Situace ve městě Dubí v roce 2016: V sociálně vyloučených lokalitách města Dubí odhadem žije 400 osob ve 130 domácnostech. Ve městě nebyly identifikovány lokality, které bychom mohli definovat jako klasické sociálně vyloučené lokality, jedná se spíše o konkrétní domy. Pozitivní je, že v blízkosti těchto domů funguje na dobré úrovni občanská vybavenost. Nemůžeme tedy hovořit o vyloučení prostorovém. Největší počet soc. vyloučených žije v městské části Pozorka. Socioekonomické rozdíly mezi vyloučenými a běžnou populací ve městě jsou však výrazné. Osoby žijící v SVL provází nízké vzdělání, dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost. K zadlužení se přihlásila přesně polovina obyvatel SVL a 32 % z nich má problémy se splácením. Často zde dochází k vandalismu, porušování veřejného pořádku, krádežím, rušení nočního klidu, záškoláctví, gamblerství, držení a užívání návykových látek. Lze mluvit o pravidelné frekvenci těchto jevů. Životní styl rodičů se přenáší na děti (nízké vzdělání, způsob obživy), což přináší velký potenciál pro nárůst rizik do budoucnosti.

Projekt Šance pro každého reaguje na neuspokojivé životní podmínky a sociálně nepříznivé situace obyvatel SVL – absence vnějších sociálních vazeb, vytváření paralelních ekonomických struktur, šedá ekonomika, nelegální způsoby obživy, krátkodobé ekonomické a životní strategie.

Projekt obsahuje šest klíčových aktivit: asistent prevence kriminality, práce s náctiletými dětmi (tutoring), socioterapeutické pobyty, systém kooperace subjektů v oblasti prevence kriminality a dalších sociálně patologických jevů, nadstavbová podpora cílové skupiny a protidluhové aktivity. Projekt vychází z analytických a koncepčních dokumentů.
Projekt reaguje na uvedené problémy a jejich příčiny aktivitami sociální prevence. Základní strategií projektu je vytvoření potřebných služeb a aktivit, zaměřených na práci s obyvateli. Maximalistickým výsledkem naší péče je takový sociální klient (rodina či jednotlivec), který je schopen samostatně zvládat problémy každodenního života a zajistit svým dětem podle svých možností odpovídající podmínky pro jejich všestranný rozvoj, zejm. samostatnosti a nezávislosti na sociálním systému. Minimálním cílovým stavem je zastavit zhoršování nepříznivé sociální situace rodiny/jednotlivce. Cílem je snížení počtu spáchaných trestních činů i přestupků v SVL a jejich okolí, zajištění vymahatelnosti práva, prevence sousedských sporů, změna negativního pohledu majoritní společnosti na osoby sociálně vyloučené a zároveň zvýšení pocitu bezpečí obyvatel těchto lokalit a lidí žijících v jejich okolí (KA 1), dále přinést cílové skupině pozitivní vzory ve smyslu aktivit prevence sociálně patologických jevů/prevence kriminality. Dalšími cíli je snížit a předejít výskytu delikventního chování ve vztahu k efektivnější uplatitelnosti na trhu práce a zefektivnění spolupráce dětí a rodičů z cílových skupin, zefektivnění práce s klientem, systematické řešení problémů spjatých se sociálním vyloučením (KA 4, 5) a řešení finančních problémů (KA 5), a tím zvýšit také motivaci klientů pro vstup na trh práce.

Projekt je v podmínkách města Dubí inovativní tím, že zavádí dosud chybějící či jen okrajově poskytované služby sociální prevence, zejména v lokalitě Pozorka, ale i ve městě Dubí. Systém a koordinace jednotlivých aktivit je nezbytný k úspěchu při řešení problému spjatého se sociálním vyloučením. Inovativnost lze tedy spatřovat v provázanosti a návaznosti jednotlivých aktivit a také v potřebě jejich ukotvení v systémových nástrojích změny popsaných ve Strategickém plánu sociálního začleňování.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.